fbpx
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Poniższy regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu internetowego games-access dostępnego pod adresem www.games-access.pl

§1. Postanowienia ogólne

1. Dokonując zakupu z oferty sklepu www.games-access.pl oznacza że, wyrażasz zgodę na niniejszy regulamin

2. Regulamin określa zasady korzystania oraz funkcjonowania Sklepu Internetowego games-access.pl składania zamówień na produkty cyfrowe , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu www.games-access.pl

b. Sklepserwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.games-access.pl umożliwiający kupowanie gier oraz programów w postaci cyfrowej.

c. Właściciel – Marcin Drożdż prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą X-GAMES Marcin Drożdż pod adresem ul . Wyspiańskiego 72 , 32-050 Skawina wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9442247601 , REGON: 360581475 , email: [email protected] telefon: 534713911

d. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Kupującym również może być osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

e. Korzystanie z wszystkich funkcji dostępnych w sklepie www.games-access.pl wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

§2. Dokonywanie zakupów

1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest bez rejestracji lub z rejestracja.

2. Do zakupu wystarczy adres e-mail.

3. Aby dokonać zakupu należy wybrać opcję „Kup teraz”

4. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

5. Wysyłka zakupionego produktu następuje w ciągu 3 minut – 24 godzin po zaksiegowaniu wpłaty

6. Gwarancja na zakupione konto 45 dni po tym okresie należy wykupić konto ponownie .

§3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego games-access.pl

1. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego Games-access.pl

2. Firma X-GAMES Marcin Drożdż uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna iż jego działanie w ramach Sklepu Internetowego games-access.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym games-access.pl

3. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego games-access.pl mogą być zgłaszane firmie X-GAMES Marcin Drożdż

4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

5. Klient po zakupie zobowiązany jest do zachowania wysłanych mu danych tylko dla siebie, co oznacza że zakazane jest rozpowszechnianie wysłanych mu danych w postaci cyfrowej osobom trzecim jak również dalsza odsprzedaż na własną korzyść.

6. Podane przez Użytkowników dane osobowe games-access.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.)

§4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego produktu powinny być zgłaszane na adres e-mail [email protected]

2. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 3 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.

3. W przypadku wystąpienia blokady konta spowodowanej niewłaściwym użytkowaniem kont (nie zastosowanie się do załączonej instrukcji / postępowanie wbrew załączonej instrukcji ) reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Firma nie zobowiązuje się dostarczać nowych danych do kont EPIC GAMES w których wystąpią problemy z tytułu blokad niezależnych z naszej strony

§5. Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, X-GAMES Marcin Drożdż dokona zwrotu wpłaconych środków nie później niż 14 dni od dnia zakupu. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu zakupu produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r

4. Zwrot nie jest postrzegany przy zakupie produktu cyfrowego

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§6. Formy płatności

1. Przelew bankowy

2. Blik

3. PayPal

4. Paysafecard

§7. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe podane podczas zakupu będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep games-access.pl oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb wynikających z przepisów prawa a w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.

2. Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych : X-GAMES Marcin Drożdż , Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis games-access.pl oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez sklep internetowy games-access.pl

§8. Zmiana polityki prywatności serwisu

1. Jako właściciel i założyciel sklepu internetowego games-access.pl zastrzegam sobie prawo do zmiany wyżej przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.